Kraounakis – oedipous rex chorus on a george xenos image